Kim loại sắt không tan trong dung dịch

Kim loại sắt không tan trong dung dịch

03/08/2022
Kim loại sắt không tan trong dung dịch A. HNO3 đặc, nóng. B. H2SO4 đặc, nóng. C. HNO3 đặc, nguội. D. H2SO4 loãng. Đáp án C: Fe, Al hay Cr không tan được trong \(H_2SO_4, HNO_3\) đặc nguội Chọn...